Algemene Voorwaarden

Wij doen er alles aan om fouten in beschrijvingen en of prijzen op onze website te voorkomen. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan kunnen wij daar niet voor aansprakelijk worden gehouden.

Algemene voorwaarden   

1. ALGEMEEN

Al onze prijzen op de website zijn onder voorbehoud. Dit geldt eveneens voor door ons aangenomen bestellingen, tenzij daarbij de prijs uitdrukkelijk is overeengekomen. Levering vindt overigens steeds plaats tegen de prijzen, geldende op de dag van levering. Alle prijzen zijn excl. BTW. De btw of bandages, pleisters en tape bedraagt 6%. De btw op alle overige artikelen 21%.

 Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. welke wij verstrekken op de zijn voor ons niet bindend en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen wij aanbieden. Afwijkingen geven de koper niet het recht de ontvangst of de betaling der goederen te weigeren of enigerlei vergoeding van ons te verlangen.
    
Orders, voorwaarden en bedingingen, aangenomen door of overeengekomen met vertegen-woordigers, verkopers of tussenpersonen, zijn pas rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds of door het zenden van een factuur.
    
2. BETALINGEN

Betalingen dienen te geschieden contant bij aflevering , per vooruit betaling of via Ideal zonder aftrek van korting tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
    
Indien een afnemer een vordering niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij reeds in gebreke door het enkele verstrijken der betalingstermijn en zijn wij reeds gerechtigd vanaf 30 dagen na factuurdatum over het nog onbetaald zijnde deel van de vordering een rente te berekenen ad 1% per maand of gedeelte daarvan.
    
De goederen blijven ons eigendom tot de gehele vordering is voldaan.
    
Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de koper.

3. LEVERING

Door ons opgegeven levertijden zijn voor ons niet bindend.
           
Kosten van verzending en vervoer der goederen zijn voor rekening van de koper, behoudens in het geval dat de zending een netto factuurbedrag  bedraagt zoals deze staat vermeld op site voor franco zendingen. Dit bedrag is onder voorbehoud. Verzending geschiedt altijd per goedkoopste gelegenheid.   Vrachtkosten voor speciale wijze van verzending, zoals per expresse komen voor rekening van de besteller. De goederen reizen voor rekening en risico van de koper en worden door ons niet verzekerd.

 4. REKLAMES

Reklames dienen binnen 8 dagen na levering der goederen te geschieden. Via email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voorzien van kopie van de rekening en met beschrijving van uw klacht.

5. RETOURZENDINGEN
           
a. Retourgoederen wegens foutieve levering.
Retourgoederen wegens foutieve levering dienen binnen 8 dagen na datum van de pakbon te worden geretourneerd onder vermelding van het pakbonnummer. Wordt de vermelding van dit nummer achterwege gelaten, dan zijn wij genoodzaakt te crediteren onder aftrek van de laagste kwantumkorting die voor het betreffende artikel geldt.

b. Retourgoederen anders dan wegens foutieve levering.
Retouren binnen 3 weken na levering en uitsluitend franco. Terugname van goederen is alleen dan mogelijk wanneer wij schriftelijk hiermede akkoord zijn gegaan. Daartoe dient u een specificatie in te zenden onder vermelding van het pakbon- of factuurnummer waarop de goederen staan vermeldt naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarna kan door ons worden beoordeeld, welke goederen kunnen worden teruggenomen. Indien verpakking is beschadigd worden € 2,50 ex BTW ompakkosten per doos berekend. Alle producten ouder dan 3 weken na factuurdatum worden niet door ons teruggenomen. Na een termijn van 3 weken worden de volgende kosten in rekening gebracht:.

6. SPECIALE BESTELLINGEN

Goederen die door ons niet voorradig worden gehouden, kunnen ten allen tijde speciaal worden besteld. De klant is verplicht deze speciaal voor hem bestelde goederen af te nemen. De eventuele extra kosten zijn voor rekening van de afnemer. Voordat de klant een dergelijk product aanschaft wordt hij hier nadrukkelijk op gewezen.

7. VERPAKKING

Inclusief, tenzij anders beschreven of overeengekomen.

8. ONTBINDING

Indien zich buiten onze wil omstandigheden voordoen, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren, welke van dien aard zijn dat van ons redelijkerwijze geen naleving van de overeenkomst kan worden gevraagd, hebben wij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat wij tegenover de wederpartij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Onder omstandigheden als bedoeld in de vorige alinea verstaan wij: oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en/of uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst voor ons bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan deze tijdens het tot stand komen van de overeenkomst was, vorst, werkstakingen, brand, epidemieën, verkeersstoringen e.d.
           
Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing, indien de bedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van fabrieken, importeurs of andere handelaren van wie wij zelf de goederen moeten of plegen te betrekken.

9. GESCHILLEN

Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met door ons gedane offertes en met ons gesloten overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de Kamer van Koophandel van Amsterdam.
           
10 Onze verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.